Artikel 1 Definities

 1. Ferragudo Dreams is een eenmanszaak die zich ten doel stelt het verzorgen van workations, één en ander in meest ruime zin.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder “Deelnemer” verstaan: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of de natuurlijke persoon of rechtspersoon die wel handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en gebruik maken van de Diensten van Ferragudo Dreams en Ferragudo Dreams de opdracht geeft Diensten te verlenen.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder “Overeenkomst” verstaan: de tussen Ferragudo Dreams en Deelnemer gesloten Overeenkomst, waarbij Ferragudo Dreams zich aan de Deelnemer verbindt Diensten te leveren en Deelnemer zich verbindt hiervoor een prijs te betalen. De Overeenkomst komt tot stand door een aanbod van Ferragudo Dreams en de aanvaarding daarvan door Deelnemer, hetgeen nader wordt gespecificeerd in Artikel 3.4 van deze Algemene voorwaarden.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder “Diensten” verstaan: alle door Ferragudo Dreams en/of door haar ingeschakelde derden aan Deelnemer geleverde producten en diensten, onder andere inhoudende het verzorgen van workations, alsmede alle andere door Ferragudo Dreams ten behoeve van Deelnemer verrichte werkzaamheden.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder “Website” verstaan: de Website www.ferragudodreams.com.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Ferragudo Dreams en op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten, leveringen, commerciële relaties en overige rechtsverhoudingen tussen Partijen. De Algemene voorwaarden van Deelnemer worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Ferragudo Dreams overeengekomen.
 3. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Deelnemer.
 4. Indien blijkt dat een bepaling of meerdere bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig zijn, wordt de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden alsmede de gehele Overeenkomst niet aangetast. Partijen zullen zich in een dergelijk geval inspannen de nietige bepaling te vervangen voor een nieuwe, geldige bepaling die zo dicht mogelijk de ongeldige bepaling benadert binnen de strekking van de oorspronkelijke Algemene voorwaarden.

 

Artikel 3 De Overeenkomst

 1. Aanmelden voor workations geschiedt bij voorkeur via de Website. Deelnemer kan ook contact opnemen via de telefoon, social media of e­mail voor meer informatie en het aanmelden voor workations.
 2. De Deelnemer kan zich aanmelden via de Website voor een internationale workation. Zodra de betreffende persoon de (online) betaalprocedure volledig en succesvol heeft afgerond ontvangt hij een bevestigingsmail. Op dit moment komt de Overeenkomst tot stand, onder het voorbehoud van hetgeen bepaald in artikel 4.
 3. Als Ferragudo Dreams een bevestiging naar Deelnemer stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Ferragudo Dreams kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Deelnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Indien Deelnemer aantekeningen maakt of reacties geeft op de bevestigingsmail van Ferragudo Dreams dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Ferragudo Dreams deze schriftelijk bevestigt.


Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Ferragudo Dreams zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
 2. Ferragudo Dreams heeft bij de levering van de Diensten slechts een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Een inspanningsverplichting is een contractuele verplichting om de nodige inspanningen te leveren of om bepaalde middelen aan te wenden om het bedongen resultaat te bereiken, hetgeen betekent dat Ferragudo Dreams niet kan garanderen dat de uitkomsten, resultaten of de verwachtingen die Deelnemer bij de levering van Diensten voor ogen heeft ook daadwerkelijk worden behaald.
 3. Indien sprake is van overmacht of zwaarwichtige redenen behoudt Ferragudo Dreams zich het recht voor om een soortgelijk alternatief aan te bieden voor de locatie waarmee Ferragudo Dreams heeft geadverteerd op de Website of social media.
 4. Indien en voor zover een goede uitvoering van Overeenkomst dit vereist, heeft Ferragudo Dreams het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door (een) derde(n), onder voorwaarden overeengekomen in Overeenkomst. Bij het inschakelen van derden zal Ferragudo Dreams de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
 5. De Deelnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Ferragudo Dreams aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Ferragudo Dreams worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Ferragudo Dreams zijn verstrekt, heeft Ferragudo Dreams het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Deelnemer in rekening te brengen.
 6. De Deelnemer draagt er zorg voor dat Ferragudo Dreams zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Deelnemer zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
 7. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Deelnemer Ferragudo Dreams hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Ferragudo Dreams dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.


Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien voor een behoorlijke uitvoering van Overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zal Ferragudo Dreams dit onverwijld en schriftelijk mededelen aan Deelnemer.
 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Ferragudo Dreams op en is voor de Deelnemer geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Ferragudo Dreams en Deelnemer zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide Partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk (via e-mail of Whatsapp).


Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. Ferragudo Dreams is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Deelnemer de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt. Ferragudo Dreams moet voorafgaand hieraan Deelnemer door middel van een schriftelijke aanmaning in gebreke hebben gesteld.
 2. Voorts is Ferragudo Dreams bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, onder dezelfde voorwaarden als bedoeld in lid 1 van dit Artikel, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien Deelnemer zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt en Deelnemer in verzuim is, dan is Ferragudo Dreams gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring jegens Deelnemer, waarbij Deelnemer, uit hoofde van wanprestatie, tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.


Artikel 7 Herroepingsrecht en retournering Producten

 1. Deelnemer heeft geen recht om de op afstand gesloten Overeenkomst binnen 14 (veertien) dagen kosteloos en zonder opgave van reden te annuleren (Herroepingsrecht).
 2. Op grond van artikel 6:230p sub e van het Burgerlijk Wetboek heeft de Deelnemer namelijk geen recht van ontbinding bij Diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de Overeenkomst een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van nakoming is voorzien. Deze uitzondering is op Ferragudo Dreams van toepassing.
 3. De aangeboden Diensten Ferragudo Dreams worden immers expliciet gekenmerkt als Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding.
 4. De Overeenkomst omvat een bepaalde datum of periode waarop de Diensten zullen worden uitgevoerd, namelijk, de datum van plaatsvinden van de workation.
 5. De aankoop van de gereserveerde Diensten door de Deelnemer worden gezien als een ticket waarmee de Deelnemer toegang heeft tot de Diensten. Op de Website worden de aangeboden Diensten eveneens uitgebreid beschreven waardoor de Deelnemer beschikt over alle informatie over de Diensten en daardoor een doordachte keuze kan maken op basis van de gegeven informatie.


Artikel 8 Annulering door Deelnemer

 1. Indien Deelnemer, door welke reden ook, niet meer kan deelnemen aan de workation en wilt annuleren gelden de volgende regels met betrekking tot terugbetaling van verschuldigde deelnamekosten:
  • Tot één maanden voor aanvang van de workation ontvangt Deelnemer 50% van de totale deelnamekosten;
  • Binnen één maand voor aanvang van de workation worden geen deelnamekosten terugbetaald.
 2. Deelnemer heeft tot twee weken voor aanvang van de workation om een vervangende Deelnemer te regelen. Zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring voor deze vervangende Deelnemer door Ferragudo Dreams, vindt de vervanging niet plaats. Indien Ferragudo Dreams schriftelijk akkoord met de voorgestelde vervanging, vindt er geen terugbetaling van deelnamekosten plaats. Een dergelijke verrekening of terugbetaling dient tussen de oorspronkelijke Deelnemer en plaatsvervangende Deelnemer te geschieden.


Artikel 9 Annulering door Ferragudo Dreams

 1. Annulering van de workation door Ferragudo Dreams geschiedt indien daartoe gegronde redenen zijn. Onder gegronde redenen wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: onvoldoende deelnemers aan de workation en ziekte van derden.
  Ferragudo Dreams stelt Deelnemer(s) onverwijld op de hoogte in geval van annulering van de workation.
 2. In geval van annulering, zoals omschreven in Artikel 10.1 heeft Deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde bedrag. Deelnemer kan geen aanspraak maken op enige vorm van compensatie en/of schadevergoeding.


Artikel 10 Kosten, honorering en betaling

 1. Alle aan Deelnemer gecommuniceerde bedragen en bedragen op de Website zijn in euro’s en exclusief 21% BTW tenzij anders vermeld.
  Ferragudo Dreams heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 2. Deelnemer rekent ten aanzien van workations, in beginsel, direct bij aanmelding het volledige bedrag (100%) van de workation af te rekenen, tenzij schriftelijk een afwijkend betaalschema is overeengekomen. Er is een mogelijkheid in twee termijnen te betalen.
 3. In geval van een directe volledige (100%) betaling, dan geschiedt dit online via de website of middels een factuur.
 4. De Deelnemer heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Ferragudo Dreams mede te delen.
 5. Indien Deelnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Deelnemer van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. Deelnemer is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Deelnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
  Indien Ferragudo Dreams besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Deelnemer, naast de verschuldigde hoofdsom en de in Artikel 11.7 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.


Artikel 11 Garanties

 1. Behoudens hetgeen uitdrukkelijk in Overeenkomst en/of in deze algemene voorwaarden is opgenomen, biedt Ferragudo Dreams geen andere garanties, toezeggingen of voorwaarden met betrekking tot de Diensten.
 2. De bepalingen in deze Algemene voorwaarden ter zake van garantie laten de garantie aanspraken van Deelnemer uit hoofde van de wet onverlet.


Artikel 12 Aansprakelijkheid

 1. De Deelnemer is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Ferragudo Dreams is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Deelnemer onjuiste, niet­ representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 2. Ferragudo Dreams is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Ferragudo Dreams, verleent de Deelnemer de bevoegdheid aan Ferragudo Dreams om, als een door Ferragudo Dreams ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Deelnemer te aanvaarden.
 3. Ferragudo Dreams is niet aansprakelijk voor letselschade als gevolg van het deelnemen aan activiteiten van de workation. Noch is Ferragudo Dreams aansprakelijk voor het verlies of de beschadiging van de eigendommen van Deelnemer.
 4. Ferragudo Dreams raadt het ten zeerste aan om een goede reisverzekering af te sluiten.
 5. Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan de workation. De workation wordt op geheel eigen risico bijgewoond.
 6. Deelnemer vrijwaart Ferragudo Dreams voor alle schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de deelname aan de workation. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
 7. Ferragudo Dreams is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen bedrijfsschade, stagnatie­ schade, gemiste besparingen, verminderde goodwill en gederfde winst.
 8. Ferragudo Dreams is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
 9. Ferragudo Dreams is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in Artikel 13 van deze Algemene voorwaarden.
 10. Indien Ferragudo Dreams aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Deelnemer is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Ferragudo Dreams met betrekking tot haar Diensten.
 11. De aansprakelijkheid van Ferragudo Dreams is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Ferragudo Dreams niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Deelnemer betaalde bedrag.
 12. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Ferragudo Dreams.
 13. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.


Artikel 13 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Ferragudo Dreams, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid van dit Artikel bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Ferragudo Dreams zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Ferragudo Dreams, brand, overstromingen, natuurrampen, pandemieën, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan 3 maanden aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst, zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Ferragudo Dreams overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Ferragudo Dreams heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.


Artikel 14 COVID clausule

 1. Indien Ferragudo Dreams de workation moet annuleren vanwege COVID – 19 in verband met een door de Portugese of Nederlandse overheid opgelegd reisverbod, dan ontvangt de Deelnemer een voucher ter waarde van het totaal betaalde bedrag en wordt er een alternatieve datum aangeboden. De voucher kan worden gebruikt om op een later moment deel te nemen aan deze alternatieve workation.


Artikel 15 Vertrouwelijkheid van gegevens

 1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
 2. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Ferragudo Dreams kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 16 Rechten en plichten gedurende de Workation

 1. Deelname aan het programma gedurende de workation is vrijwillig. Het niet deelnemen geeft geen recht op teruggave van een gedeelte van het bedrag.
 2. Deelnemen aan de aangeboden activiteiten is geheel voor eigen risico. Deze activiteiten dienen niet als vervanging voor medische behandelingen of therapie maar zijn enkel bedoeld voor vrijetijdsbesteding en persoonlijke ontwikkeling.
 3. Deelnemer is zelf verantwoordelijk om eventuele lichamelijke klachten te melden bij de organisatie.
 4. Drugs­ en overmatig alcoholgebruik zijn gedurende de gehele workation niet toegestaan. Teven is roken niet toegestaan binnen de locaties aangeboden door Ferragudo Dreams.
 5. Ferragudo Dreams is respectvol naar alle deelnemers en verwacht dat ook van deelnemers onderling.
 6. Deelnemers dienen de omgeving en locaties met zorg te behandelen. Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald.
 7. Het maken en/of publiceren van video­ of geluidsopnames gedurende de workation is uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van Ferragudo Dreams.
 8. Indien de regels, zoals in deze bepaling beschreven, niet worden opgevolgd, kan Deelnemer uit de workation worden verwijderd. Deelnemer heeft in dat geval geen recht op restitutie van betaling.


Artikel 17 Klachtenregeling

 1. Indien Deelnemer een klacht heeft dient Deelnemer dit schriftelijk en voldoende gemotiveerd te zenden aan info@ferragudodreams.com. De klacht wordt, indien redelijkerwijs mogelijk, 5 (zegge: vijf) werkdagen na ontvangst van de klacht door Ferragudo Dreams in behandeling genomen, waarna Deelnemer zo snel mogelijk een inhoudelijke reactie ontvangt.
 2. Deelnemer heeft ook de mogelijkheid om een klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform, te vinden op de website http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


Artikel 18 Identiteit van Ferragudo Dreams

 1. Ferragudo Dreams is bij de KvK geregistreerd als handelsnaam onder Your Business Manager, onder nummer 65932668. Ferragudo Dreams is gevestigd aan Borodinlaan (3122 HA) te Schiedam.
 2. Ferragudo Dreams is per e­mail te bereiken via sandra@ferragudodreams.com, middels de website www.ferragudodreams.com en telefonisch op +31 (0) 6 266 53 553.


Artikel 19 Wijzigingsbeding

 1. Ferragudo Dreams behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen dan wel aan te vullen. Ferragudo Dreams zal Deelnemer hiervan tijdig op de hoogte brengen.
 2. De gewijzigde Algemene voorwaarden zijn één maand na bekendmaking aan Deelnemer van toepassing op de Overeenkomst.
 3. De Consument heeft de mogelijkheid om de Overeenkomst te ontbinden tot uiterlijk op de dag van inwerkingtreding van de gewijzigde Algemene voorwaarden indien de wijzigingen tot gevolg hebben dat Ferragudo Dreams Diensten of Producten kan leveren die wezenlijk anders zijn dan Partijen bij het sluiten van de Overeenkomst met elkaar zijn overeengekomen.


Artikel 20 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen Ferragudo Dreams en haar Deel­nemer is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen Ferragudo Dreams en Consumenten mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement waar Deelnemer zijn of haar woonplaats heeft.
 3. Alle geschillen die tussen Ferragudo Dreams en Zakelijke klanten mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de rechtbank Rotterdam.